Komunikace má celou řadu funkcí a také způsobů. Pokud bychom nahlíželi na komunikaci z úhlu pohledu sociologie, pak ji budeme chápat jako přenos informací mezi autorem a jeho posluchači či čtenáři. Jednoduše – mezi autorem a jeho adresáty. Problémem mohou být komunikační bariéry. Ty mohou celý proces komunikace ohrozit. Pak dochází k efektu, kterým je nemožnost dekódovat sdělení. Příjemce může informaci zachytit a rozumět jí pouze v případě, že mu v tom nic nebrání.

Komunikační šum

Jednou z překážek komunikace je takzvaný komunikační šum. Může mít celou řadu podob. Jeho výsledkem je vždy zkreslení předávaných informací. Nejčastěji se setkáváme s fyzickým šumem. Pod tím si můžeme představit veškeré rušivé elementy, které rozptylují příjemce od správného dešifrování informace. Může se jednat o hluk, nepříznivou teplotu v místnosti nebo nepříjemné světlo. Další překážkou je fyziologický šum. Ten představují tělesná omezení komunikátorů, jakými jsou vady sluchu, řeči, zraku apod. Při předběžné zaujatosti hovoříme o psychologickém šumu. Spadají sem emoce (sympatie, láska, předsudky). Poslední kategorií je sémantický šum. K němu může dojít v případě, že odesílatel a příjemce nehovoří stejným jazykem.